Poly[(dimethylsilane)(phenylmethylsilane)] (50/50)

Poly[(dimethylsilane)(phenylmethylsilane)] (50/50)

Catalog # S2395
CAS #

143499-71-2

Formula

(C2H6Si)n(C7H8Si)n

TSCA Status

R & D USE ONLY