Phenylhexylmethylchlorosilane

Phenylhexylmethylchlorosilane

Catalog # S2191
CAS #

139989-80-3

Formula

C13H21ClSi

Purity

97%

TSCA Status

R & D USE ONLY

Density

106 °C/1 mm