Pentafluorophenyldimethylchlorosilane

Pentafluorophenyldimethylchlorosilane

Catalog # S2350
CAS #

20082-71-7

Purity

97%

TSCA Status

TSCA