Norbornenylethyldimethylchlorosilane

Norbornenylethyldimethylchlorosilane

Catalog # S2190
Formula

C11H19ClSi

MolWt

214.8

Purity

97%

TSCA Status

R & D USE ONLY

Density

110 °C/11 mm