Diethylaminodimethylsilane

Diethylaminodimethylsilane

Catalog # S1872
CAS #

13686-66-3

Formula

C6H17NSi

MolWt

131.29

Purity

97%

TSCA Status

TSCA

Density

110 °C